EGIDIUS JOSEPHUS STROOBANTS (1797-1879) EN VELPHOVEN IN KERKOM (3)


In de vorige berichten kon je lezen dat Egidius Josephus Stroobants (mijn betovergrootvader) de Kerkomse Heilige Geesthoeve (Velphoven) pachtte voor een periode van 50 jaar of meer, die aanving in de loop van de jaren 1820.

Archiefstukken van het negentiende-eeuwse Leuvense Bureel van Weldadigheid, bewaard in het OCMW-archief en het Rijksarchief (zie hieronder), vertellen dat Pierre Devroye, die ook al in de Franse tijd de Kerkomse Hl. Geesthoeve pachtte, op 1 mei 1819 een nieuw huurcontract sloot. Blijkbaar is hij nadien nooit bij de notaris verschenen, en het contract werd geannuleerd.
Op 17 november 1819 kwam er voor de hoeve een nieuw contract tot stand voor een termijn van negen jaar tussen de eigenaar en Henry Antoine Stroobants wonende in ‘Kreykelberg onder Bierbeek’. Meer dan waarschijnlijk is deze Henricus Antonius de vader van de latere pachter Egidius Josephus: zijn roepnaam was ‘Antonius’; hij werd geboren in Bierbeek in 1766 en overleed er in 1836; zijn vrouw was Anna Maria Stroobants (°Veltem 1767-†Bierbeek 1839). Bewoonde deze man de verdwenen hoeve van Krijkelberg? (Voor meer info over de Stroobantsen zie: http://gw.geneanet.org/julens?lang=nl&m=NG&pz=maria%2Bjustina%2Brosalia&nz=wera&ocz=0&fn=&sn=Stroobants&v.)
Snel na de sluiting van het contract van november 1819 stelde Henricus Antonius Stroobants dat de notaris hem de hoeve niet had toegewezen en dat hij daarom niets zou betalen. De zaak sleepte aan. Uit brieven van juli-augustus 1822 blijkt dat de eigenaar via gerechtelijke weg de huur van twee jaar probeerde te bekomen.
Ik ken het vervolg van dit verhaal niet. Wellicht heeft Henricus Antonius Stroobants de Kerkomse hoeve nooit geëxploiteerd. Het is me ook onbekend wanneer ergens in de loop van de jaren 1820 de pacht van Egidius Josephus Stroobants begon. Het werd alleszins een pachttijd van een halve eeuw.


———————————————

Bronnen:
Archief OCMW Leuven, Briefwisseling van en aan het Leuvense Bureel van Weldadigheid (‘Section des Secours’) betreffende huur boerderij Kerkom, 29 mei 1819 tot 3 augustus 1822.  Briefwisseling mij in kopie bezorgd door de OCMW-archivaris.

Rijksarchief Leuven, Commissie Openbare Onderstand Leuven, nr. 6816: Tableau des fermes et des terres (…) appartenant aux pauvres de la ville de Louvain (…).

Uit dit laatste register komen de hierna volgende gegevens betreffende de verhuring van enkele goederen in Kerkom, Korbeek-Lo en Glabbeek.


Goederen van de Armen van de Vier Parochies van Leuven:

– Blad 3 en 82: goederen gelegen in Kerkom (oppervlakte: 29.03.80 – A 269, 270, 271, 272, 269, 287-2, 273, 274).
Betreft de Heilige Geesthoeve of Velphoven.

Pachter: Devroye Pierre (wonende in Kerkom), pachtcontract van 1 mei 1819, lopende tot 1828, pachtprijs van 470 (wellicht) gulden; contract werd geannuleerd.
E. Martens, die de geschiedenis van de parochie Kerkom schreef, noemt hem ‘Pierre Devroey’ en vertelt dat hij ook al in de Franse tijd de hoeve pachtte.
Pachter: Stroobants Henry Antoine (wonende in Kreykelberg onder Bierbeek), pachtcontract van 17 november 1819, lopende tot 1828, pachtprijs van 550 (wellicht) gulden.
Het gaat wellicht om de vader van mijn betovergrootvader Egidius Josephus. Bewoonde in Bierbeek misschien de verdwenen Krijkelberghoeve (in de buurt van Sint-Kamillus).

– Goed gelegen in Kerkom, gepacht door Stroobants Egidius (wonende in Roosbeek), pachtcontract van 30 juni 1818, pachtprijs van 90 (wellicht) gulden.
Het betreft hier geen boerderij.

Was Egidius de jongere broer (°Bierbeek 1767) van Henricus Antonius? Of was het Egidius Josephus, °Leuven 23 juni 1772, x(wonende in Korbeek-Lo) Roosbeek met Anna Catharina Drappier?


Goederen van de Grote Heilige Geest van Leuven:

– Blad 2 en 79: goederen gelegen in Korbeek-Lo (oppervlakte: 62.20.99).
Het
betreft wellicht de Heilige Geesthoeve (of Hof van Overloo) in Korbeek-Lo (Bierbeek), nu gelegen op het grondgebied van Leuven in de Oaselaan. Hoeve opgericht door de Abdij van Park, sedert midden 15de eeuw bezit van de Grote Heilige Geest van Leuven. Vierkantshoeve uit 17de-18de eeuw met kapel van Overloo (origineel gedeelte 11de eeuw, vergroot 17de eeuw). Sinds 1943 beschermd als monument.

Pachter: Stroobants Pierre Henry (wonende in Korbeek-Lo), pachtcontract van 30 juli 1818, lopende tot 1827, pachtprijs van 1200 (wellicht) gulden.
Het gaat hier wellicht om Petrus Henricus Stroobants, geboren in Bierbeek in 1772 als jongste zoon van Antonius (x Elizabetha Bisschop) en dus de broer van Henricus Antonius en de oom van mijn betovergrootvader Egidius Josephus.

– Blad 3 en 80-81: goederen gelegen in Glabbeek (oppervlakte: 43.41.30).
Het gaat hier om de nu verdwenen Hoeve van de Grote Heilige Geest.

Pachter: Costermans Jean Baptist (wonende in Glabbeek), pachtcontract van 23 september 1822, lopende tot 1831, pachtprijs van 550 (wellicht) gulden.
Jean Baptist is wellicht verwant aan mijn voorvader Peter Custermans die rond 1700 deze hoeve pachtte.


Ter info

Uit de Vandermaelen-kaarten ca. 1846-1855.JPG

Op deze Vandermaelen-kaart van ca. 1850 zie je twee hierboven vermelde oude Bierbeekse hoeven:
in het westen het Hl. Geesthof (nu op grondgebied Leuven) en in het zuiden de verdwenen Krijkelberghoeve.

EGIDIUS JOSEPHUS STROOBANTS (1797-1879) EN VELPHOVEN IN KERKOM (2)


Hieronder een uittreksel uit de Kerkomse Atlas der buurtwegen van 1845 met aanduiding van de ligging van het Hof ten Male (langs de ‘Chemin n° 2’), het Kasteel met hoeve (langs de ‘Sentier n° 16’ tegenover de kerk)  en Velphoven (langs de ‘Sentier n° 16’ en de ‘Sentier
nr. 12’). De ‘Sentier n° 16’ werd vroeger ook ‘Lubbeekse Voetbaan’ genoemd, vandaag is het de Kerkstraat met in het verlengde ervan de Heilige Geesthofstraat.


IMG_0279 - kopie (3).jpg

 

Vanuit het vorige bericht weten we dat Egidius Josephus Stroobants een vijftig jaar pachter was van de Kerkomse Heilige Geesthoeve of Velphoven. In het archief van het Leuvense OCMW vonden we verschillende stukken die betrekking hebben op dat pachthof. Hieronder volgt de beschrijving van enkele ervan. Met dank aan archivaris Dirk Vande Gaer voor de geboden hulp.

Velphoven Kerkom (OCMW-Archief) 002 (1829) - kopie.JPG


Brief van 5 juni 1829 van Egidius Josephus Stroobants

Stroobants vraagt aan de eigenaar om het pachthof te inspecteren ten einde reparaties te verrichten. De gebouwen waren in zeer slechte staat toen hij op het hof kwam, zo stelt de schrijver, en slechts een klein deel ervan werd hersteld.

Uit documenten van 1830 en 1831 blijkt dat er werken werden uitgevoerd.


Brief van 18 juni 1845 van E.J. Stroobants
(gericht aan het Bestuur der Godshuizen van de stad Leuven)

Stroobants vraagt om herstellingen uit te voeren aan de hoeve ten koste van het Bureel van Weldadigheid. De exploitatiekosten drukken zwaar op hem; het laatste anderhalf jaar stierven elf paarden aan een besmettelijke ziekte en de voorbije winter stierven 63 schapen.
Onderaan de brief (niet eigenhandig door Stroobants geschreven) staan ook de handtekeningen van de Tiense veearts C.J. Foelen, schepen J.B. Kemels en burgemeester Joseph Wera.

Velphoven Kerkom 1845  (OCMW-Archief Leuven), kopie.JPG


Document van 30 november 1845

De pacht (‘location publique de 1844’)  van ‘fermier’ E.J. Stroobants bedraagt  950 frank.


Brief van 1 mei 1867 van E.J. Stroobants

‘Kerkom den 1ste Mei 1867
De ondergeteekende E.J. Stroobants, pachter te Kerkom neemt de eerbiedige vrijheid U de toelating te vragen om eenen dorschmolen, door paarden bewogen, te mogen stellen in de hoeve door hem bewoond.
Uw zeer nederige dienaar
E.J. Stroobants’


Brief van 29 november 1867 van de gemeente Kerkom

Het gemeentebestuur van Kerkom, in een brief ondertekend door secretaris E.J. Roelants en burgemeester G.L. Wera, brengt het Armbestuur van Leuven ervan op de hoogte dat pachter Stroobants door de oprichting van een kareelbakkerij grote schade toebracht aan een hectare dennenbos toebehorend aan de ‘armen van Loven’.


Document van 17 maart 1870

Stroobants aanvaardt een pacht van 2600 frank voor het jaar 1871.


Brief van 25 juli 1876 van E.J. Stroobants
(gericht aan het Bestuur van de Burgerlijke Godshuizen van Leuven)

Stroobants vraagt om zijn huur (aangegaan door akten van 5 juni en 28 december 1871 bij notaris Verstraeten te Leuven) te mogen beëindigen na de oogst van het lopende jaar of op gelijk welk tijdstip van het volgende jaar. Als redenen geeft hij: overlijden van zijn vrouw, de hoge ouderdom, ziekte, gebrek aan dienstboden. Ook deze brief werd blijkbaar niet eigenhandig door hem geschreven.


Brief van 27 juli 1876 van zoon Victor Stroobants, met antwoord

Zoon Victor Stroobants vraagt om de pacht te mogen voortzetten. Hij schrijft dat hij al verscheidene jaren het hof leidt tot voldoening van de hele familie.

Het antwoord luidt dat eerst de beëindiging van de pacht van zijn vader moet geregeld zijn.
Een vertegenwoordiger van het Bureau van Weldadigheid bezoekt daarop de hoeve maar schrijft dat hij er weinig geleerd heeft. Vader-pachter Stroobants deed zijn beklag over allerlei zaken: de ouderdom, het overlijden van zijn vrouw, zijn personeel, zijn zoon.

[Gegevens burgerlijke stand:
Victor Stroobants, °Kerkom 8 februari 1839, †Kerkom 9 maart 1893,
x Cordelia (Cordula) Vangramberen, °Goetsenhoven 30 januari 1844, †Kerkom 20 oktober 1908; vier kinderen]


Brief van 10 januari 1877 van E.J. Stroobants, met antwoord

Stroobants verzoekt om de huur aan zijn zoon Victor te mogen overlaten. Hij is van plan om meubels en beesten te verkopen, indien het bestuur het goedvindt.

In een brief van 30 januari 1877 krijgt hij de toelating om de huur over te laten, ook om meubels en vee te verkopen.


Akte Bureel van Weldadigheid van 14 juni 1877

Er komt een einde aan de pacht van vader E.J. Stroobants.
De huur van pachthof, landen en weiden (28 ha. 9 are 90 centiaar), die inging op 30 november 1872 voor een termijn van 9 jaar tegen 2600 frank volgens contract van 13 juni 1871 bij notaris Vanoverstraeten in Leuven, wordt beëindigd na de oogst van de eerste vruchten van 1877, ten laatste op 30 september.
Ook eindigt huur van het ‘uitgerooide’ bos genaamd Elzendries (13 ha), die inging op 30 november 1870 voor 12 jaar tegen 1040 frank.
Stroobants mag in de hoeve blijven wonen tot 30 november 1877.


Akte Bureel van Weldadigheid van 21 juni 1877

De pacht gaat over naar zoon Victor voor 8 jaar te beginnen vanaf 30 november 1877; pacht van 2880 frank, voor het goed van 28 ha 9 are 90 centiaar.

[De relatie tussen de ouder wordende vader en zijn zoon Victor was blijkbaar verre van goed. Vader Stroobants sterft een twee jaar later, op 19 december 1892, in Roosbeek waar hij wellicht inwoonde bij een dochter in het gehucht Neerbutsel.]


Brief van de familie Stroobants van oktober 1909 en latere documenten

Weduwe Victor Stroobants, huurster van het pachthof, overleed op 2 oktober 1908 [volgens de burgerlijke stand op 20 oktober; zij was dus pachteres sinds het overlijden van haar man Victor in maart 1893]. Zij had vier kinderen, van wie Louis en Rosalia de uitbating willen voortzetten.

Uit latere documenten valt af te leiden dat Louis en Rosalia die toestemming kregen. Rosalia haakte na een tijd af en alleen de naam van Louis (later Lodewijk genoemd) kwam dan nog in de documenten voor.

Document van 30 november 1933: voor Lodewijk (Louis) Stroobants gaat een nieuwe huur van negen jaar in.
Na de dood van Louis – datum mij niet bekend – zette zijn weduwe, Maria Pardon, de pacht verder.

[Gegevens burgerlijke stand:
Ludovicus (Louis) Stroobants, °Kerkom 1 oktober 1880,
x Anna Maria Pardon; minstens twee kinderen: Eduardus Ludovicus °1912 en Joanna Baptista Theophilius °1914.
Zus Joanna Maria Rosalia Stroobants, krijgt op 11 oktober 1911 een kind en trouwt op 21 juni 1913 met Petrus Philips.]

Eduard Stroobants (°1912) volgde zijn ouders als pachter op, (wellicht) vanaf het midden van de jaren zestig (akte huuroverdracht van 01-12-1965).

Het OCMW van Leuven verkocht de hoeve op 1 december 1989 aan Luc Pardon, verwant aan de Stroobantsen, en zijn echtgenote; zij hadden Velphoven blijkbaar gepacht vanaf 1 december 1987. Ook vandaag zijn ze nog de exploitanten.

 

Velphoven Kerkom (1).JPG

 

 

EGIDIUS JOSEPHUS STROOBANTS (1797-1879) EN VELPHOVEN IN KERKOM (1)


In vorige verhalen focuste ik al op mijn Kerkomse betovergrootvaders
Josephus Joannes Wera (1781-1857, pachter kasteelhoeve en burgemeester),
Lucas Fets (1785-1864, landbouwer Hof ten Male) en
Joannes Baptista Kemels (1811-1892, molenaar aan de Velp).

Een andere betovergrootvader, ook aan moederszijde, is Egidius Josephus Stroobants, van wie we het gezin al voorstelden in het bericht van 07-03-2007. Decennialang pachtte hij in Kerkom de eeuwenoude Heilige Geesthoeve, ook Velphove(n) genoemd.

Popp, Kerkom 7, Velphove.JPG
Het Heilige Geesthof op de Poppkaart, 1860-1870

Egidius Josephus Stroobants – zijn roepnaam was wellicht Egidius – werd op 12 juli 1797 in Bierbeek geboren. Hij was een zoon van Henricus Antonius Stroobants (1766-1836) en Anna Maria Stroobants (1767-1839). Zijn ouders en voorouders waren in Bierbeek en Lovenjoel landbouwers/pachters; zijn grootoom Judocus Guillelmus Stroobants (1729-?1799) en diens zoon Engelbertus vonden we terug op het Bergenhof (huidige Oude Geldenaaksebaan) en zijn oom Petrus Henricus (°1772) pachtte wellicht de Hl. Geesthoeve in Korbeek-Lo (huidige Oaselaan). Zie voor meer gegevens over de familie Stroobants: http://gw.geneanet.org/julens?lang=nl&m=NG&fn=&sn=stroobants&v=

Op 30 januari 1827 huwde Egidius in Roosbeek Anna Elisabetha Van Gramberen. Zij werd in Roosbeek geboren op 16 oktober 1805 als dochter van Andreas Van Gramberen (1774-1839), afkomstig van Kerkom, en Maria Theresia Desie (1773-1842).

Het echtpaar Stroobants-Vangramberen kreeg in Kerkom tussen 1827 en 1846 tien kinderen. Dochter Rosalia trouwde met Henricus Fets (mijn overgrootouders).

In het archief van OCMW van Leuven bevinden zich twee bundels betreffende de Kerkomse Heilige Geesthoeve of Velphoven. In een brief van 5 juni 1829 verzoekt Egidius Josephus Stroobants, die al in 1827 in Kerkom woonde, om het pachthof te komen inspecteren teneinde reparaties te verrichten. De gebouwen, zo schrijft hij, waren in zeer slechte staat toen hij op het hof kwam en slechts een klein deel ervan werd hersteld. We mogen dus stellen dat Stroobants een halve eeuw de pachter van deze hoeve was, want zijn huur eindigde pas in 1877, toen zijn zoon Victor hem opvolgde.

Het Hof van Velphoven ontstond in de middeleeuwen (eerste vermelding 1352?) op een groot gebied gelegen tussen de Dries en de Boskant (met het pachthof op A 271, aan de huidige Heilige Geesthofstraat) dat eigendom was van de heren van Opvelp of Velp. Bij testament van 9 juni 1499 liet Nicolaas de Keersmaker van Leuven het hof na aan de Vier Kleine Heilige Geesten van Leuven, een overkoepelende (armen)tafel van de parochies Sint-Michiel, Sint-Jacob, Sint-Kwinten en Sint-Geertrui (dus zonder Sint-Pieter). In de periode 1860-1870 – zo vermeldt de kadastrale legger bij de Poppkaart – omvatte het Velphovendomein, dat toen in handen was van het Leuvense Bureel van Weldadigheid, een 66 ha: 33,72 ha bos, 31,17 ha akkerland, 58 a weide, 37 a tuin en enkele kleinere bezittingen.* 
Vier generaties Stroobants waren, dus vanaf de jaren 1820, pachters van de Heilige Geesthoeve (zie ook volgend bericht). Op 1 december 1989 verkocht het OCMW van Leuven de hoeve aan de huidige exploitanten, Luc Pardon en zijn echtgenote.

Toevoeging van 22-11-2013: Of moeten we spreken van vijf generaties Stroobants die de hoeve hebben gepacht? Een zekere ‘Henry Antoine Stroobants’, wellicht de vader van onze Egidius Josephus, zou op 17 november 1819 een huurcontract voor de Kerkomse hoeve hebben aangegaan. Later ontkende hij dat contract te hebben gesloten, een langdurig conflict met de eigenaar volgde. Hierover later meer in een derde stuk over Stroobants en Velphoven.

Velphoven Kerkom (2).JPG
De Heilige Geesthoeve of Velphoven (foto 2010)

In vroegere tijden leefden op zo’n grote hoeve heel wat mensen. Zo werd ook onze negentiende-eeuwse pachter Stroobants geholpen door vrouw, kinderen (van wie sommigen lang ongehuwd bleven) en dienstpersoneel. In het Kerkomse bevolkingsregister van 1846 (folio 129) vinden we voor de Hl. Geesthoeve (met als adres Boschkant 129) het volgende bewonerslijstje:

– 670 Stroobants Egidius Josephus, landbouwer, 49 jaar
– 671 Vangramberen Anna Elisabetha, landbouwster, 40 jaar
– 672 zoon Henricus, landbouwer, 18 jaar
– 673 dochter Joanna, landbouwster, 17 jaar
– 674 dochter Melania, landbouwster, 14 jaar (= Anna Maria Minonia)
– 675 zoon Guillelmus, 10 jaar
– 676 zoon Victor, 7 jaar
– 677 dochter Maria Rosalia (overgrootouder, huwde Henricus Fets)
– 678 zoon Joannes Franciscus, †8 maart 1854
– 679 Willio David, schoolonderwijzer, °Bierbeek, 25 jaar**
– 680 Timmermans Ludovicus, ‘knecht voor de landbouwerij’, °Kerkom, 25 j., tot april 1852
– 681 Timmermans Henricus, ‘knecht voor de landbouwerij’, °Kerkom, 17 jaar
– 682 Devos Josephus, ‘knecht voor de landbouwerij’, °Kerkom, 19 jaar
– 683 Duchène Baptiste, ‘knecht om de schapen te hoeden’, 24 jaar, gehuwd
– 684 Festraets Catharina, ‘dienstmeid voor de landbouwerij’, °Neervelp, 35 jaar, weduwe
Later aan de lijst toegevoegd :
– 684b Hendrickx Peeter Francis, ‘schaper’, °Webbekom, weduwnaar, vanaf februari 1848
– 685 Buysmans Jan Henri, ‘dienstknecht’, °Roosbeek 1824, ongehuwd, vanaf juni 1848
– 686 Willio Maria Monica, °Kerkom 28 februari 1851 
– 687 Willio Petrus Franciscus, °Kerkom 13 september 1852 
– 699 Debrie Franciscus, ‘dienstknecht’, °Meensel-Kiezegem, enkele maanden in 1854

Moeder Vangramberen overleed te Kerkom op 24 juni 1875. Vader Stroobants overleed op 19 december 1879 te Roosbeek, waar hij na het einde van zijn pacht in 1877 wellicht inwoonde bij zijn dochter Anna Maria Minonia (Roosbeek-Neerbutsel).

Velphoven Kerkom, achterkant met poort naar binnenplaats (9).JPG 

Velphoven Kerkom, oude voorgevel (5).JPG

 

In een volgend bericht krijg je een kaart met de ligging van Velphoven en wat meer wetenswaardigheden over Stroobants en Velphoven geplukt uit het Leuvense OCMW-archief.

___________________________________________
* L. Vanhove, ‘De eigendomsstruktuur in Kerkom in de tweede helft van de 19e eeuw’, in Oost-Brabant, 1981, jg. 18, nr. 4, p. 218-226.

Over de geschiedenis van Velphoven vind je meer gegevens in:
E. Martens, ‘Monographie de la paroisse de Kerkom (Brabant), Deuxième partie: Histoire civile et sociale’, in Hagelandse Gedenkschriften, 1913, jg.7, p. 54-56;
P. Kempeneers, Kerkom. Plaatsnamen en hun geschiedenis, Tienen, 2012, p. 84-85.

** David Willio (°Bierbeek 23 januari 1821) trouwde op 15 september 1847 in Lubbeek met Maria Theresia Grammet, dochter uit het tweede huwelijk van mijn voorouder Elisabeth Oliviers (1781-1874) met Judocus Grammet. Twee kinderen van David staan hier in het bevolkingsregister vermeld onder de nummers 686 en 687, zijn vrouw evenwel niet.
In 1865 liet meester Willio het huis bouwen dat staat op de hoek van de huidige Malendriesstraat en Kerkstraat en waarin later de zusters van de meisjesschool woonden. (Bron: D.C. Michiels, Beeldige Bautersemse vergelijkenissen, 2013, p. 171.)

Bij zijn huwelijk in 1882 in Diest was Petrus Franciscus Willio, de zoon van David, er apotheker. Zijn vader woonde toen als weduwnaar in Tienen, zijn moeder was al op 15 september 1857 in Kerkom overleden.

 

Verhaal 14: Betovergrootouders Stroobants-Vangramberen

Om de Fets-geschiedenis stilaan (voorlopig) af te sluiten krijg je hieronder en in het volgende bericht nog een aantal gegevens over vrouwelijke lijnen binnen deze stam.

Onze overgrootouders waren Lambertus Henricus Fets (°Kumtich 1838 – +Lubbeek 1891) en Maria Rosalia Stroobants (°Kerkom 1842 – +Lubbeek 1891). Zij bewoonden de laatste vijftien jaar van hun leven wellicht de Lubbeekse boerderij die nadien door de familie Van Kelecom werd geëxploiteerd, en waar dus ook grootmoeder Celestine werd geboren. Henricus was het vijfde van de negen kinderen van het gezin Lucas Fets-Coeckelberghs uit Breisem. Zijn vrouw Rosalia stamde uit een groot Kerkoms landbouwersgezin, waarvan hier de gezinskaart volgt, zoals ik ze tot nu toe kon samenstellen (met enkele aanvullingen van latere datum).

 

Gezin van (betovergrootouders)

Egidius Josephus STROOBANTS (pachter Hl. Geesthoeve/Velphoven Kerkom; lees hierover de later berichten van 10-10-2013, 12-10-2013 en 11-12-2013)

° Bierbeek, 12 juli 1797  (bevolkingsregister Kerkom; ik vond zijn gegevens in Bierbeek nog niet terug; er woonden in de 18de eeuw wel veel Stroobantsen in Bierbeek)
+ Roosbeek, 19 december 1879

en Anna Elisabetha VANGRAMBEREN

° Roosbeek, 16 oktober 1805  (akte nr. 9 in het register door het gemeentebestuur opgemaakt als dubbel van het kerkregister, omdat de akten van de Burgerlijke Stand door brand in de Eerste Wereldoorlog verloren gingen); dochter van Andreas Vangramberen, °Kerkom, en Maria Theresia Desie, °Roosbeek
+ Kerkom, 24 juni 1875  (akte nr. 7)

x Roosbeek, 30 januari 1827  (akte nr. 2, zie hierboven); Egidius Josephus was 29 jaar en woonde in Kerkom, Anna Elisabetha was 22 jaar.

 

Kopie van 11 Handt. E.J. Stroobants 1837
Handtekening van betovergrootvader E.J. Stroobants. Als vader van een groot
gezin moest hij vaak deze handeling verrichten, zowel in goede als in slechte dagen.

 

Kinderen Stroobants-Vangramberen:

Henricus Antonius Stroobants
° Kerkom, 22 december 1827  (akte nr. 21)
+ Kerkom, 14 maart 1883  (akte nr. 4)
x Kerkom, 11 januari 1860  (akte nr. 1) met Maria Barbara Fets, °Kerkom 31 maart 1818 (akte p. 2v.) – +Kerkom 31 mei 1899 (akte nr. 14); als dochter van Joannes Matheus Fets, broer van Lucas Fets, was zij het nichtje van overgrootvader Lambertus Henricus Fets, die in 1873 zelf trouwde met de jongere zus van Henricus Antonius. Bij het huwelijk was de bruid landbouwster in Kerkom. Getuige was kozijn Henricus Fets, 22 j., landbouwer (overgrootvader).

Kind: Petrus Franciscus Stroobants
° Kerkom, 20 juni 1861; vader 33 j., landbouwer; moeder 43 j.  (akte nr. 4)
+ Kerkom, 5 juni 1874, 12 jaar  (akte nr. 8)

2  Eduardus Andreas Stroobants
° Kerkom, 9 februari 1829  (akte nr. 2)

3  Joanna Maria Stroobants
° Kerkom, 21 april 1830  (akte nr. 6)
+ Tienen, 2 augustus 1913 (doodsprentje; was weduwe, haar voornaam luidde hier: Anna-Maria)
x Kerkom, 15 januari 1863 (akte nr. 2) met Joannes Baptista Tritsmans (winkelier, wonende in Tienen, °Kumtich 30 juli 1818, zoon van Henricus Tritsmans, +Kumtich 23 januari 1857, en Maria Theresia Peeters, +Kumtich 5 maart 1845). De bruid was landbouwster in Kerkom.

4  Anna Maria Minonia Stroobants
° Kerkom, 2 mei 1833  (akte p. 2)
+ Roosbeek-Neerbutsel, 15 juli 1885
x Kerkom, 23 september 1858 (akte nr. 7) met Franciscus Josephus Wera (°Roosbeek 27 juli 1830, landbouwer in Roosbeek, zoon van Jacobus Wera, +Roosbeek 8 augustus 1832 en Maria Theresia Wera, landbouwster in Roosbeek). De bruid was landbouwster in Kerkom. Het koppel Wera-Stroobants: landbouwers in Roosbeek-Neerbutsel.

5  Philippus Stroobants
° Kerkom, 4 november 1835  (akte p. 4)
+ Kerkom, 3 februari 1837  (akte p. 1)

6  Guilelmus Stroobants
° Kerkom, 18 april 1837  (akte p. 2v.)
Was in 1858 getuige bij het huwelijk van zijn zus Anna Maria Minonia: onderwijzer, wonende in Humbeek (ten noorden van Brussel, nu een deelgemeente van Grimbergen). Was in februari 1872 getuige bij het huwelijk van zijn broer Victor: gemeentesecretaris, wonende in Essene (tussen Brussel en Aalst, nu een deelgemeente van Affligem). Was in december 1873 getuige bij het huwelijk van zijn zus Maria Rosalia (overgrootmoeder): gemeenteonderwijzer, wonende in Essene.  

7  Victor Stroobants (pachter Hl. Geesthoeve/Velphoven Kerkom)
° Kerkom, 8 februari 1839  (akte p. 1)
+ Kerkom, 9 maart 1893  (akte nr. 3)
x Goetsenhoven, 22 februari 1872, met Cordelia Vangramberen, °Goetsenhoven, 30 januari 1844 – +Kerkom, 20 oktober 1908  (akte nr. 17)

Kinderen Victor Stroobants-Vangramberen:
– Maria Theresia Stroobants, °Goidsenhoven 8 juli 1872  (vader Victor – 53 j., wonende in Kerkom – geeft te Kerkom de geboorte aan van een natuurlijke zoon van deze 20-jarige dochter, zonder beroep: Gustavius Stroobants, °Kerkom 30 mei 1892, akte nr. 12. Het kind sterft al op 5 juni 1893, akte nr. 8.) Maria Theresia trouwde later, op 30 oktober 1895 (akte nr. 4), met Engelbertus Mottie (landbouwer in Kerkom, °Kerkom 1 februari 1868, zoon van Petrus Franciscus Mottie en Philippina Kenis/Kenes).
– Joanna Rosalia Stroobants, °Goidsenhoven 3 maart 1875. Trouwde, als landbouwster in Kerkom, op 21 juni 1913 met Petrus Philips (landbouwer in Vertrijk, °Vertrijk 21 februari 1886). Zij kreeg op 36-jarige leeftijd een natuurlijke dochter, Maria Theresia Stroobants (°Kerkom, 11 oktober 1911, akte nr. 20), erkend door haar ouders bij hun later gesloten huwelijk.
– Theodorus Stroobants, °Kerkom 27 juni 1878  (akte nr. 9)
– Ludovicus Stroobants, °Kerkom 1 oktober 1880  (akte nr. 21). Pachter Hl. Geesthoeve/Velphoven Kerkom. Trouwde, als landbouwer in Kerkom, op 27 januari 1912 (akte nr. 2) met Anna Maria Pardon (°Kerkom 5 december 1889, dochter van Joannes Baptista Pardon en Rosalia Van Oversteyns, landbouwers in Kerkom). Kinderen: Eduardus Ludovicus Stroobants (°Kerkom 15 maart 1912, akte nr. 7; pachter Hl. Geesthoeve Kerkom) en Joannes Baptista Theophilius Stroobants (°Kerkom 7 december 1914, akte nr. 32; gemeentesecretaris van Kerkom).

In 1900-1901 woonde weduwe Cordula Van Gramberen met haar dochter Joanna Rosalia Maria en haar zonen Theodoor en Ludovicus in de Boschkouter, Dries 38 (= Hl. Geesthoeve/Velphoven). Theodoor verliet op 17 september 1909 Kerkom voor Veltem-Beissem. (bevolkingsregister blad 38)

8  Engelbertus Stroobants
° Kerkom, 3 januari 1841  (akte 1); vader geboortig van Bunsbeek, aan toegevoegd “zegge Bierbeek”
+ Kerkom, 7 februari 1841  (akte nr. 2)

9  MARIA ROSALIA STROOBANTS (overgrootmoeder)
° Kerkom, 12 november 1842, te 5 uur ’s morgens  (akte 19 van 12 nov.); vader 44 j., °Bierbeek, landbouwer
+ Lubbeek, 31 mei 1891  (akte nr. 20)
x Kerkom, 19 november 1873, met LAMBERTUS HENRICUS FETS, °Kumtich,11 mei 1838 – + Lubbeek, 19 mei 1891; haar ouders waren op de plechtigheid, voorgezeten door burgemeester G.L. Wera (mijn overgrootvader), aanwezig (akte nr. 9). Ze kregen 5 kinderen, waaronder grootmoeder Celestina Fets.

10  Joannes Franciscus Stroobants
° Kerkom, 15 april 1846  (akte nr. 7)
+ Kerkom, 8 maart 1854  (akte nr. 6)

 

Kopie van 10 - Geb. M.R. Stroobants 1842Geboorteakte van overgrootmoeder Maria Rosalia Stroobants (1842), met handtekening van haar vader E.J. Stroobants en van burgemeester Petrus Franciscus Fets (de eerste Fets-eigenaar van het Hof ten Male)

 

Begin 1830 werd een zekere Egidius Josephus Stroobants in Kerkom tot gemeenteraadslid verkozen ter vervanging van een gestorven lid, en in oktober van dat jaar herkozen. Betreft het hier onze jonge betovergrootvader?

 

In het verhaal over het gemeentebestuur van Kerkom in het tijdschrift Velpeleven duikt ook de naam op van Egidius Josephus Stroobants, °Leuven, 23 juni 1772, x – wonende in Korbeek-Lo – te Roosbeek op 23 mei 1801 met Anna Catharina Drappier (°Bierbeek 24 april 1761 – +Roosbeek 27 januari 1840), +17 oktober 1845. Woonden deze Stroobantsen ooit in Kerkom?

 


Aanvulling met andere Stroobantsen uit Kerkom, alleen bedoeld voor de Stroobants-fans, wel met ‘harde’ gegevens rond geboorte en overlijden …


In het geboorteregister van Kerkom vind ik de geboorte terug van kinderen van

Jacobus Stroobants
° Kerkom, 1789, landbouwer in Kerkom, zoon van Joannes Baptista Stroobants (+Kerkom 14 oktober 1805) en Anna Maria Heudens (°Kerkom – +Kerkom 14 april 1849, 83 j., akte nr. 5), landbouwers in Kerkom
+ Kerkom, 8 november 1867  (akte nr. 18)

en van Maria Theresia Beullekens
° Kersbeek, 19 april 1783, landbouwster in Kerkom bij huwelijk
+ Kerkom, 31 maart 1860  (akte nr. 3)

x Kerkom, 23 augustus 1828  (akte p. 3)

Kinderen Stroobants-Beullekens:

– Anna Maria Stroobants
° Kerkom, 22 augustus 1817  (akte p. 2v.; vader 28 j., kon niet schrijven)
+ Kerkom, 20 mei 1839  (akte p. 2)
– Ludovicus Stroobants
° Kerkom, 3 januari 1820 (akte p. 1r.)
+ Kerkom, 27 juli 1854  (akte nr. 12)
– Egide Stroobants
° Kerkom, 25 november 1821  (akte nr. 19; hier kon vader ondertussen wel tekenen)
+ Kerkom, 13 maart 1825  (akte nr. 11)
– S., doodgeboren mannelijk kind, +Kerkom, 16 september 1824  (akte nr. 13)

De eerste twee kinderen werden gewettigd bij het veel later gesloten huwelijk.

Wat was de verwantschap tussen deze Jacobus Stroobants, geboren in Kerkom, en onze betovergrootvader Egidius Josephus Stroobants? De naam van het derde kind, Egide, schijnt te wijzen op verwantschap. Ook onze overgrootvader Fets stond in contact met deze familie, zoals hieronder blijkt.

Van zoon Ludovicus Stroobants (°1820) vinden we de geboorte van kinderen. Hij was landbouwer in Kerkom en trouwde er als 25-jarige op 29 januari 1845 (akte nr. 3) met Anna Maria Smets (landbouwster in Kerkom, 32 j., °Kerkom 13 november 1812, dochter van Cornelius Smets, landbouwer in Kerkom, en Maria Elisabetha Wouters, +Kerkom 7 oktober 1835).

Kinderen Stroobants-Smets:

– Carolus S.
° Kerkom, 6 december 1845  (akte nr. 19, vader 26 jaar)
+ Kerkom, 23 mei 1854  (akte nr. 8)
– Maria Eudolia S.
° Kerkom, 20 september 1848  (akte nr. 19)
+ Kerkom, 6 oktober 1855  (akte nr. 9)
– Joannes Baptista S.
° Kerkom, 15 januari 1852  (akte nr. 4)
+ Kerkom, 23 mei 1853  (akte nr. 7)
– Leonia S.,
° Kerkom, 26 juli 1854  (akte nr. 14). Veldwachter Carolus Josephus Reinquin doet aangifte van deze geboorte, die om 6 uur ’s morgens plaatsvond. De akte vermeldt dat Leonia de dochter was van Ludovicus Stroobants, die dezelfde dag om 4 uur ’s morgens op 34-jarige leeftijd overleed  (akte nr. 12), en van Anna Maria Smets, weduwe.
x Leonia, dienstmeid wonende in Tienen, trouwde te Kerkom op 29 oktober 1873 – akte nr. 6 – met Guillelmus Lamens, koster, wonende in Kerkom, °Hoegaarden 29 oktober 1835; hij was 40 jaar in 1875 bij de geboorte van een kind, waarbij ook overgrootvader Lambertus Henricus Fets tekende, dus wellicht familie.

Weduwe Anna Maria Smets (landbouwster) hertrouwde op 43-jarige leeftijd op 3 juni 1856 te Kerkom (akte nr. 2) met de 29-jarige Petrus Dewelde (dagwerker en korporaal bij het eerste regiment van de infanterie, in Kerkom wonende en er geboren op 25 september 1826).
Zij overleed te Kerkom op 3 oktober 1869  (akte nr. 20).