FAMILIE OLIVIERS VAN LINDEN EN KESSEL/LEUVEN

In de geschiedenis van de familie Kemels zagen we dat Philippus Lambertus Kemels, de jonge molenaar uit Pellenberg en vader van de Kerkomse Bijvoorde-molenaar, in 1810 trouwde met Elisabeth Oliviers, dochter van Michael Oliviers en Joanna Catharina Kiesecoms die in Linden woonden – Pellenberg en Linden grenzen aan elkaar en maken vandaag deel uit van Lubbeek.
Michael Oliviers en zijn nakomelingen waren op ‘de Plein’ in Linden, op de grens met Vlierbeek, ‘belangrijke’ burgers; zij waren landbouwer, grondeigenaar, (onderwijzer-)koster en actief in het gemeentebestuur. Over de voorouders van Michael, die in Kessel (en wellicht ook in Leuven) woonden, bezitten we heel wat gegevens die teruggaan tot de zestiende eeuw.¹ Zie voor dat laatste vooral mijn bladzijden op de website van GeneaNet: http://gw2.geneanet.org/julens_f?lang=nl&m=N&v=OLIVIERS. De oudste ons bekende voorouder in mannelijk lijn is Joannes Oliviers die op 5 november 1644 in Leuven Sint-Michiel huwde met Catharina De Brier; zij werd geboren in dezelfde parochie op 5 augustus 1609. 

Handtekening Michel Oliviers onder doopakte zoon Jacobus Sijlvester, Leuven 1 januari 1779 - kopie.JPG
Handtekening Michiel Oliviers
onder doopakte oudste kind, 1778


Het gezin Michael Oliviers-Kiesecoms van Linden

Ouders

Michael Oliviers

° (doopsel) Leuven St.-Michiel, 23 april 1740; ‘Michaël’, zoon van Martinus (°Leuven St.-Michiel 19 april 1704 – †Linden 27 april 1750) en Joanna Catharina Schols (ook Schol/Scols/Schollens; °Leuven St.-Michiel 5 januari 1706 – †Linden 2 juni 1776); peter Michiel Schol, meter Catharina Froeninx
† Linden, 5 augustus 1806, begraven op 7 augustus (parochieregister)²

Joanna Catharina Kiesecoms/Kiesecoems/Kiesecums

° (doopsel) Onze-Lieve-Vrouw-Tielt, 16 november 1754; dochter van Guillielmus Kiesecoms (ook Kisecoms/Kisekoms/Kiesekoms; °Tielt 25 september 1729 – †Tielt 30 juli 1781) en van Catharina Van Geertruijen (ook Van Geertruij/Van Geertruije/Vangeertruijen/Van Geertrueijen/Van Geertruijden/Van Geertruyden/Van Geetruij/Van Geetroij; †Tielt 28 augustus 1783); peter Adrianus Costermans, meter Joanna Catharina Ickx
De naam van mijn voorouder Joanna Catharina, in Linden soms ook Anna Catharina genoemd, vinden we in het Tieltse doopregister niet terug. Wellicht was zij het oudste kind van het echtpaar Kiesecoms-Van Geertruij geboren in november 1754, dat door de pastoor foutief als Anna Maria werd ingeschreven. Let erop dat haar meter Joanna Catharina heette en dat haar ouders pas trouwden in juni 1754, dus enkele maanden voor de geboorte van hun eerste kind. – Voor de oudere voorouders Kiesecoms zie mijn stamboom op GeneaNet.

† Linden, 7 juni 1830 (78 jaar, aangever o.a. zoon Norbertus Oliviers in wiens woning zij overleed)

Het paar trouwde in Onze-Lieve-Vrouw-Tielt op 13 mei 1777 (getuigen Jacobus Croes en Petrus Van Craesbeek).


Kinderen

1   N.N. Oliviers (hier toegevoegd op 18-12-2013) 
Meisje begraven
in Linden op 28 januari 1778 

2   Jacobus Sijlvester Oliviers
° 31 december 1778,  doopsel Leuven St.-Michiel  1 januari 1779; ouders woonachtig in parochie Linden, gedoopt in Leuven met toestemming van de Lindense pastoor; peter Jacobus Croes, meter Catharina Vangetr(?)ijden van O.-L.-V.-Tielt (= grootmoeder Van Geertruijden)
† Linden, 3 juni 1824 (blijkbaar ongehuwd)

3   Elisabetha Oliviers (molenaarster in Pellenberg, landbouwster in Lubbeek) – voorouder; zie bericht van 12-04-2013
° (geboorte en doopsel) Linden, 18 maart 1781; ouders: Michael afkomstig van Leuven en Joanna Catharina Kiesecoms afkomstig van Tielt; peter Petrus Oliviers in naam van Guil. Kiesecums, meter Elizabetha Oliviers 
† Lubbeek, 24 september 1874
x Linden, 8 mei 1810 met Philippus Lambertus Kemels; drie kinderen geboren in Linden/Pellenberg tussen 1811 en 1814
xx Pellenberg, 3 mei 1815 met Judocus Grammet; twee kinderen geboren in Pellenberg tussen 1816 en 1818
xxx Lubbeek, 2 augustus 1821 met Petrus Van Hacht; drie kinderen geboren in Lubbeek tussen 1822 en 1826

Petrus Franciscus Oliviers (landbouwer in Linden)
° (geboorte en doopsel) Leuven St.-Michiel, 3 november 1783; ouders van deze parochie en wonende in Kessel; peter Petrus Craesbeek, meter Joanna B(?)uelens
† Linden, 10 juni 1848
x Linden, 17 juni 1807 met Catharina Boogaerts/Bogaerts (° en doop Linden 16 april 1784, dochter van Guilielmus Boogaerts en Joanna Schols – †Linden 17 mei 1862); zes kinderen geboren in Linden tussen 1807 en 1824

Maria Anna Oliviers
° (geboorte en doop) Linden, 14 december 1786; vader afkomstig van Kessel; peter Petrus Oliviers, meter Maria Anna Van Craesbeek
† (begrafenis) Linden, 10 maart 1793

Norbertus Jacobus Oliviers (landbouwer, koster en onderwijzer in Linden)
° (geboorte en doop) Leuven St.-Michiel, 25 oktober 1789; ouders woonachtig in Kessel; peter Norbertus Jacobus Van Craesbeeck, meter Joanna Schols
† Linden, 6 april 1866 (gewezen onderwijzer-koster en landbouwer; aangegeven door zoon Jacobus Cornelius, koster en landbouwer)
x Herent, 23 januari 1822 met onderwijzeres Maria Catharina Hoemans (° en doop Herent 14 oktober 1791, dochter van Petrus  en Anna/Joanna Catharina Cremers – †Linden 20 november 1874,  gepensioneerde onderwijzeres, wonende op de Plein bij zoon Jacobus Cornelius); vijf kinderen geboren in Linden tussen 1823 en 1832, van wie er een of twee priester werden.

Anna Catharina Oliviers (landbouwster/pachteres Dievenhof in Lubbeek)
° (geboorte en doop) Linden, 10 februari 1793; vader afkomstig van Kessel; peter Joannes Corthout, meter Clara De Raeymaeker in naam van Anna Schols
† Lubbeek, 7 november 1867  (landbouwster, overleden in haar woning: het Dievenhof)
x Linden, 22 november 1815 met Franciscus Coosemans (°Leuven St.-Michiel 14 juli 1789, zoon van Guilielmus en Elisabeth Van Parys wonende in Kessel – †Lubbeek 7 januari 1849); Franciscus was, alleszins vanaf 1822, pachter van het Dievenhof in Lubbeek, met zes ‘dienstboden’ in 1846, gebouw uit 1728 nu gerestaureerd met als adres: Staatsbaan 217); acht kinderen geboren in Lubbeek tussen 1816 en 1836.

Michaël Oliviers (molenaar in Holsbeek)
° Linden, 11 maart 1797 (niet teruggevonden in doopregister Linden, datum afkomstig uit zijn Holsbeekse huwelijksakte – volgens de overlijdensakte was zijn geboortedag 9 februari)
† Holsbeek, 28 oktober 1879 (rentenier)
x Holsbeek, 7 juni 1826 met Maria Clara Huygens (°Holsbeek 26 oktober 1808, dochter van Hendrik, pachter, en Maria Theresia Weynaerts/Weynants – †Holsbeek 18 oktober 1834);  vijf kinderen geboren in Holsbeek tussen 1827 en 1834
xx Holsbeek, 29 juli 1835 met Maria Theresia Marant (°Holsbeek 31 mei 1796, dochter van Joannes Marant en Elisabetha Bourgignon, weduwe van Joannes Van Lier  –  †Holsbeek 19 november 1878); geen kinderen
Michael was molenaar in Holsbeek. Hij woonde in het ‘Dorp’ (bron: bevolkingsregister). Hij werd als molenaar opgevolgd door Judocus Oliviers (°Linden 26 september 1815, zoon van Petrus Oliviers en Anna Catharina Boogaerts). Het ging hier wellicht om de verdwenen molen op de Meesberg. Of had Holsbeek nog een andere molen?


In de bevolkingstelling van Linden van het jaar IV van de Franse Republiek staat Michel Oliviers als eerste vermeld; hij ondertekende (eind 1795) ook de telling als ‘M. Oliviers, ³rbleef 18 jaar in Linden, wat overeenkomt met haar huwelijksdatum 1777. Staan verder vermeld: zoon Jacobus, 14 jaar (= Jacobus Sylvester,°31 december 1779), dochter Elisabeth, 12 jaar (= Elisabetha, °18 maart 1781) en drie  kinderen onder de 12 jaar (= Petrus Franciscus, °3 november 1783; Norbertus Jacobus, °25 oktober 1789; Anna Catharina, °10 februari 1793) plus een mannelijke en een vrouwelijke dienstbode.

In een lijst met twaalf eigenaars van karren en paarden in Linden van april 1795 staat Michiel Oliviers als eerste vermeld met één kar en één paard. Twee Lindenaars bezaten twee paarden, in totaal werden er 12 karren en 14 paarden geteld.³


Tot slot

Bij zijn geboorte woonden de ouders van Michael Oliviers in Kessel (deel van het latere Kessel-Lo). Kessel behoorde toen tot de Leuvense Sint-Michielsparochie. In 1750 verhuisden zij naar Linden, waar ze ook overleden (vader al in datzelfde jaar). Michael woonde op ‘de Plein’, een woonkern dicht bij de abdij van Vlierbeek. Bij de doop van het derde en vijfde kind staat evenwel Kessel als woonplaats van de ouders vermeld. (Ik stel me ook de vraag of de grens tussen Kessel en Linden ooit veranderde.)

Michael was landbouwer, en wellicht ook koster, zoals vele van zijn nakomelingen tot ca. 1935. Ook is hij schepen geweest, alleszins was hij dit in 1795 en 1804, en in zijn jongere jaren misschien ook meier.
Op 5 mei 1792 spraken de Lindense schepenen recht ‘ten huyschen Michiel Oliviers’.4  Om welk huis ging het hier? Was Michiel de bouwheer van het nog bestaande achttiende-eeuwse huis ‘In den Engel’ op de hoek van de Kortrijkstraat en de Nachtegalenstraat? Of verkreeg zijn weduwe in 1815 dit huis bij de verkoop van de onroerende  goederen van wijlen Engelbertus Coosemans?5 Het is evenwel mogelijk dat deze aankoop een huis betrof dat hogerop in de Kortrijkstraat gelegen was, aan het Kerkstraatje.

Michaels zoon Norbertus Jacobus, landbouwer en koster, woonde alleszins in Den Engel waar hij tijdens de wintermaanden aan een tachtig kinderen les gaf. Hij deed dat vanaf 1806. Op een vraag daaromtrent van de hogere overheid antwoordde het gemeentebestuur in 1824 dat Norbertus – hij was in 1822 met een onderwijzeres uit Herent getrouwd – wel geen attest van bekwaamheid bezat, maar dat hij in zijn taak voldeed; hij onderwees immers al vanaf zijn achttiende jaar. Pas in 1861 kreeg Linden een schoolgebouw met een gediplomeerde onderwijzer.
In 1825 was het pachthof Oliviers aan de Plein één van de zes grote pachthoven van Linden.6

 

Linden, Kortrijkstraat (3).JPG

Linden, Kortrijkstraat (1) - kopie.JPG
‘In den Engel’ langs de Kortrijkstraat in Linden, 1786

___________________________________________________________________________

1 In zijn studie Oude families van Kessel-Lo I (p. 67) schrijft Eduard Vanderloock dat de familie Oliviers verwant is met de zeven geslachten van Leuven. ‘De Oliviersen waren kleine, vinnige en sluwe mannen die tweehonderd jaar op de Plein te Linden de voornaamste burgers waren.’ ‘In den Engel’ op de Plein was bewoond door deze familie.

2  In zijn werk van 1880 vermeldt Adolphe Everaerts het grafkruis van Michael Oliviers en zijn vrouw als een van de merkwaardige monumenten van het kerkhof van Linden (Recueil de tombes et épitaphes à Louvain et dans ses environs, dl. 2: Environs, p. 445, nr. 1180). Het kruis droeg als tekst: Hier leyd begraven Michaël Oliviers, sterft den 5 augusti 1806, oud 63 jaren (en op de achterkant) en syne huysvrouw Anna. O.(?) Kiesecoms, sterft den 7 juny 1830, oud 76 jaeren. Bid voor de ziele.  Volgens deze tekst zou echtgenote Kiesecoms dus geboren zijn in 1754, volgens haar overlijdensakte in 1752.
Everaerts zag op het kerkhof ook het grafkruis van Joanna Schols, de moeder van Michael Oliviers (zie hiervoor het bericht van 21-12-2013) en dat van Michaels broer Petrus, die in Linden overleed op 9 juli 1824, en diens vrouw Joanna Buelens.

3  Bron: Rijksarchief Leuven, Heerlijkheden, dorpen en schepenbanken van de kantons Leuven, nr. 1128: Lijsten voor militaire lasten en vergoedingen 18de eeuw, Liste der karren ende peerden die zich actuelijck bevinden binnen den dorpe van Linden, 6 april 1795.

4  Bron: Rijksarchief Leuven, Heerlijkheden, dorpen en schepenbanken van de kantons Leuven, 1184.

5  Bron: E. Vanderloock, Oude families van Kessel-Lo I, p. 70; info uit e-mail van Anny Coosemans.

6  Bron pachthof, onderwijzer-kosterschap en bestuursfuncties van de Oliviersen o.a. ook: H. Verbist, Geschiedenis van Linden. Het verloren dorp, Linden, 1974, p. 73-74, 123, 131, 133, 141-142, 145, 149 en 179;  J. Halflants, K. Scheys en G. Vanzavelberg, De Sint-Kwintensparochiekerk te Linden, Heemkring Libbeke, 2002, p. 108.